Follow by Email

Thursday, May 20, 2010

શબ્દ અને ચિત્ર

ઘણા દિવસે આપ સૌની સમક્ષ ફરી એક વાર 'જીપ્સી' હાજર થાય છે. જુની યાદોની સાથે કેટલી વ્યક્તિઓ, કેટલા સ્થળો સંકળાયેલા હોય છે તેનો ખ્યાલ કેવળ મહાન લેખકો જ તેમની કલાશક્તિ દ્વારા શબ્દ-ચિત્રો દ્વારા આપી શકે. 'જીપ્સી' પાસે ન તો તેમની કલાનો અંશ છે, કે નથી તેમની શબ્દ સમૃદ્ધી. એક દિવસ spring cleaning કરતી વખતે જુનાં ખોખાંઓમાંથી કેટલીક છબીઓ નીકળી આવી. તેમાં એવા સ્થળો. એવા ચહેરા નીકળી આવ્યા જેનાથી આપ સૌ પરિચિત છો. આપની મુલાકાત તેમની સાથે ન કરાવું તો 'જીપ્સીની ડાયરી' અધુરી રહી જશે.

તો ચાલો, આપનણે સ્મૃતીવનમાં જઇએ!
ચિત્રોનો ક્રમ નીચેથી ઉપર: (૧) વસંત ઋતુમાં પ્રસ્થાન. અહીં પોશાક જુદો છે! (૨) શિયાળામાં ૧૩૪૦૦ ફીટની ઉંચાઇએ આવેલ "વિમલા" ચોકી પર જતો 'જીપ્સી'. (૩) ચોકી પર પહોંચીને તેજ ક્રિશન ભટ્ટ સાથે. હવે પોશાક પણ બદલાયો છે. (૪) 'જીપ્સી'નું રહેઠાણ.

વધુ ચિત્રો આવતા અંકમાં!